POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego https://www.rollandv.pl/ i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza akceptację poniższych warunków. Prawa do Serwisu przysługują spółce Holografia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pietrzykowicach przy ulicy Smoleckiej 22, 55-080 Pietrzykowice. NIP: 897-16-06-809, Regon 931996036, KRS: 0001009420.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego https://www.rollandv.pl/ i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza akceptację poniższych warunków. Prawa do Serwisu przysługują spółce Holografia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pietrzykowicach przy ulicy Smoleckiej 22, 55-080 Pietrzykowice. NIP: 897-16-06-809, Regon 931996036, KRS: 0001009420.

 • 1. Definicje i dane kontaktowe
 1. W niniejszej Polityce prywatności następujące sformułowania będą miały znaczenie jak poniżej:
  1) Administrator – spółka pod firmą Holografia Polska sp. z o.o., ul. Smolecka 22, 55-080 Pietrzykowice k/Wrocławia, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001009420. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł. NIP 897-160-68-09; REGON 931996036.
  2) Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3) Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  4) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.rollandv.pl/
  6) Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  7) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. Z administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
  1) pod adresem do korespondencji: ulica Smolecka 22, 55-080 Pietrzykowice,
  2) adresem e-mailowym: ado@holografia.com.pl lub
  3) numerem telefonu: +48 71 316 17 31.
 • 2. Postanowienia ogólne i zasady przetwarzania danych
 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego Serwisu.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych użytkowników naszego serwisu. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Funkcjonowanie naszego Serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
 5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszych serwisów internetowych: holografia.com.pl oraz www.rollandv.pl
 6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego Serwisu.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
 8. W związku z funkcjonowaniem w naszym serwisie tzw. GATC (Google Analytics Tracking Code – kodu śledzącego Google Analytics), w czasie odwiedzania naszego serwisu, na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie), zapisywane są informacje pozwalające algorytmowi powiązać wszystkie Państwa działania z Państwa przeglądarką internetową. W ten sposób możemy zorientować się, jak Państwo nawigujecie po naszej stronie i ją udoskonalać. Po naszej stronie dochodzi natomiast do zapisu informacji o Państwa aktywności w następującym zakresie:
  a) data i godzina wejścia na stronę oraz podstrony;
  b) czas spędzony na każdej podstronie; fakt kliknięcia elementów aktywnych strony (przycisków, linków);
  c) relacje i następstwa czasowe pomiędzy ww. zdarzeniami;
  d) częstotliwość odwiedzania strony i podstron.
 9. Nie przesyłamy do Google danych, które pozwalałyby na identyfikację naszych użytkowników. Wymieniane informacje mają charakter danych anonimowych. Podkreślamy, że zbierane przez nas dane nie służą do określenia Państwa tożsamości, a raporty, które otrzymujemy, nie pozwalają nawet na wyróżnienie aktywności pojedynczego użytkownika – mają bowiem charakter statystyczny.
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a Administratorem, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie, w szczególności na podstawie art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
 11. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów i usług (pkt 47 preambuły RODO).
 12. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych (KRS, CEIDG), w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres siedziby. Przy pomocy formularzy zamieszczonych w Serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach Serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe Użytkownika Serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez Użytkownika Serwisu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w §3 na zasadach określonych w Polityce.
 13. Dane podane w formularzach zamieszczonych w Serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
 14. Użytkownik Serwisu, w przypadku, gdy Serwis to przewiduje, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.) lub odmówić lub wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji handlowej zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
 15. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub dla celów marketingu bezpośredniego jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika Serwisu.
 • 3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych
 1. Państwa dane będziemy przetwarzać:
  1) w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na Państwa wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) w celu przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy. Państwa dane oraz informacje podane w wiadomości będą w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nam kontaktu z Tobą i przesłania na wskazany przez Ciebie adres e-mail odpowiedzi na zadane pytanie lub w celu kontaktu telefonicznego, jeśli w swojej wiadomości wyrazili Państwo taką preferencję. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Państwa dane będą przetwarzane także po zakończeniu udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną takiego dalszego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2) w celu realizacji usługi wysyłania newslettera na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3) Państwa dane mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4) w celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Serwisu.
  5) w celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne). W tym przypadku podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda.
  6) w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe) lub zaznaczyłeś w formularzu kontaktowym zgodę na wysyłanie newslettera lub na kontakt przez pocztę elektroniczną lub telefon i SMS. W tym przypadku podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, czyli Państwa zgoda.
  7) w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościowych (takich jak Facebook / YouTube) na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności. W tym przypadku podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, czyli Państwa zgoda.
  8) analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Przetwarzamy Państwa dane w zakresie:
  1) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
  2) jeśli skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie. Jeśli podałeś numer telefonu, to będziemy także mogli wykorzystywać go dla celów, dla jakich udzieliłeś zgody.
  3) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. To Państwo decydujecie, w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z Państwa danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możecie to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszego Serwisu.
  4) jeśli polubicie lub w inny sposób dołączycie do naszego profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook/YouTube) będziemy przetwarzać Państwa dane, które podałeś w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możecie zakończyć subskrypcję naszego profilu.
  5) API zewnętrznych partnerów: Nasz Serwis może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.
 • 4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
  1) jeśli wyraziłeś zgodę na newsletter, Państwa dane (imię i nazwisko, adres e-mail) przekażemy firmie Freshmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, która dostarcza nam narzędzie do administrowania wysyłką i tworzeniem newslettera. Więcej o prywatności po stronie Freshmail tutaj: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/
  2) jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka marketingowe, Państwa dane zapisane w plikach cookies, będą przekazane do naszych partnerów reklamowych.
  3) jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne, Państwa dane zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie (np. Google Analytics).
  4) w przypadku zawarcia z nami umowy możemy przekazywać Państwa dane firmom kurierskim lub operatorom pocztowym, a także podmiotom współpracującym, w szczególności takim jak księgowi, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, bankom (w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych).
  5) dostawcy usług IT oraz telekomunikacyjnych (w tym firma hostingowa, serwer poczty) pozwalający na prawidłowe korzystanie z Serwisu i kontakt z Państwem.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty wspomagające spółkę Administratora w jej biznesowej działalności.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 4. W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że dane są przekazywane podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które stosują standardowe klauzule umowne.
  1) Dla Google Inc.- dostarczający rozwiązanie Google Analytics służące do monitorowania ruchu strony oraz dla kanału Administratora na portalu YouTube. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics. Aby lepiej zrozumieć, jak działa ta usługa, prosimy zapoznać się z jej regulaminem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html
  2) Dla Facebook Inc. dostarczający rozwiązanie Facebook Pixel służące do monitorowania ruchu strony. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/
 5. Administrator przekazuje Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 6. Państwa dane nie podlegają profilowaniu, jak również w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, chyba że wiąże się to z danymi zbieranymi za Państwa zgodą za pośrednictwem plików cookies, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w sekcji „Polityka plików cookies”.
 • 5. Termin przechowywania danych
 1. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych lub w celu wysyłki newslettera to Państwa dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. W przypadku zawarcia z nami z umowy jako klient, dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy.
 3. W przypadku, gdy zasubskrybowali Państwo kanał Administratora na YouTube lub fanpage na Facebook, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji skazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres, w jakim jesteście Państwo aktywnym użytkownikiem kanału lub do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteście Państwo w stanie usunąć określonego komentarza możecie zwrócić się o to z prośbą do nas.
 • 6. Prawa użytkowników
 1. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:
  1) dostępu do treści swoich danych oraz
  2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
  5) prawo do przenoszenia danych,
  6) prawo wniesienia sprzeciwu,
  7) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl
 4. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 7. Cookies
 1. Administrator oświadcza, iż w Serwisie wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies) zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z tej technologii zostały określone w Polityce cookies. W sprawach nieuregulowanych w polityce cookies stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Polityki.
 • 8. Wtyczki Społecznościowe

Administrator w ramach Serwisu wykorzystuje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami Użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

 • Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies,
 • Youtube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Treści umieszczone w Serwisie, na fanpage Administratora na portalach Facebook oraz YouTube są przedmiotem praw autorskich naszych lub osób, które udzieliły nam licencji na wykorzystanie tych treści. Wyrażamy zgodę na kopiowanie treści w całości lub części wyłącznie na użytek osobisty lub poprzez wykorzystanie z oznaczeniem źródła pozyskania treści, czyli zamieszczenie pod cytatem odpowiedniego odnośnika (linku) do właściwej karty w Serwisie.
 2. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani w Serwisie. Administrator może zmienić treść lub poszczególne elementy Polityki w dowolnym czasie. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 15 maja 2023 r. i zastępuje poprzednie postanowienia i regulaminy publikowane przez Administratora w tym zakresie.

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 • 1. Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem holografia.com.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator – firma Holografia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pietrzykowicach przy ulicy Smoleckiej 22, 55-080 Pietrzykowice. NIP: 897-16-06-809 Regon 931996036, KRS: 0001009420, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 • 2. Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 • 3. Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
 • 4. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz prezentowania reklam Użytkowników, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • 5. Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • 6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem, którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 • 7. Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
 • 8. Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego https://www.rollandv.pl/ i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza akceptację poniższych warunków. Prawa do Serwisu przysługują spółce Holografia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pietrzykowicach przy ulicy Smoleckiej 22, 55-080 Pietrzykowice. NIP: 897-16-06-809, Regon 931996036, KRS: 0001009420.

 • 1. Definicje i dane kontaktowe
 1. W niniejszej Polityce prywatności następujące sformułowania będą miały znaczenie jak poniżej:
  1) Administrator – spółka pod firmą Holografia Polska sp. z o.o., ul. Smolecka 22, 55-080 Pietrzykowice k/Wrocławia, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001009420. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł. NIP 897-160-68-09; REGON 931996036.
  2) Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3) Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  4) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.rollandv.pl/
  6) Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  7) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. Z administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
  1) pod adresem do korespondencji: ulica Smolecka 22, 55-080 Pietrzykowice,
  2) adresem e-mailowym: ado@holografia.com.pl lub
  3) numerem telefonu: +48 71 316 17 31.
 • 2. Postanowienia ogólne i zasady przetwarzania danych
 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego Serwisu.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych użytkowników naszego serwisu. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Funkcjonowanie naszego Serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
 5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszych serwisów internetowych: holografia.com.pl oraz www.rollandv.pl
 6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego Serwisu.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
 8. W związku z funkcjonowaniem w naszym serwisie tzw. GATC (Google Analytics Tracking Code – kodu śledzącego Google Analytics), w czasie odwiedzania naszego serwisu, na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie), zapisywane są informacje pozwalające algorytmowi powiązać wszystkie Państwa działania z Państwa przeglądarką internetową. W ten sposób możemy zorientować się, jak Państwo nawigujecie po naszej stronie i ją udoskonalać. Po naszej stronie dochodzi natomiast do zapisu informacji o Państwa aktywności w następującym zakresie:
  a) data i godzina wejścia na stronę oraz podstrony;
  b) czas spędzony na każdej podstronie; fakt kliknięcia elementów aktywnych strony (przycisków, linków);
  c) relacje i następstwa czasowe pomiędzy ww. zdarzeniami;
  d) częstotliwość odwiedzania strony i podstron.
 9. Nie przesyłamy do Google danych, które pozwalałyby na identyfikację naszych użytkowników. Wymieniane informacje mają charakter danych anonimowych. Podkreślamy, że zbierane przez nas dane nie służą do określenia Państwa tożsamości, a raporty, które otrzymujemy, nie pozwalają nawet na wyróżnienie aktywności pojedynczego użytkownika – mają bowiem charakter statystyczny.
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a Administratorem, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie, w szczególności na podstawie art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
 11. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów i usług (pkt 47 preambuły RODO).
 12. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych (KRS, CEIDG), w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres siedziby. Przy pomocy formularzy zamieszczonych w Serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach Serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe Użytkownika Serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez Użytkownika Serwisu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w §3 na zasadach określonych w Polityce.
 13. Dane podane w formularzach zamieszczonych w Serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
 14. Użytkownik Serwisu, w przypadku, gdy Serwis to przewiduje, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.) lub odmówić lub wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji handlowej zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
 15. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub dla celów marketingu bezpośredniego jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika Serwisu.
 • 3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych
 1. Państwa dane będziemy przetwarzać:
  1) w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na Państwa wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) w celu przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy. Państwa dane oraz informacje podane w wiadomości będą w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nam kontaktu z Tobą i przesłania na wskazany przez Ciebie adres e-mail odpowiedzi na zadane pytanie lub w celu kontaktu telefonicznego, jeśli w swojej wiadomości wyrazili Państwo taką preferencję. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Państwa dane będą przetwarzane także po zakończeniu udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną takiego dalszego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2) w celu realizacji usługi wysyłania newslettera na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3) Państwa dane mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4) w celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Serwisu.
  5) w celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne). W tym przypadku podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda.
  6) w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe) lub zaznaczyłeś w formularzu kontaktowym zgodę na wysyłanie newslettera lub na kontakt przez pocztę elektroniczną lub telefon i SMS. W tym przypadku podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, czyli Państwa zgoda.
  7) w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościowych (takich jak Facebook / YouTube) na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności. W tym przypadku podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, czyli Państwa zgoda.
  8) analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Przetwarzamy Państwa dane w zakresie:
  1) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
  2) jeśli skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie. Jeśli podałeś numer telefonu, to będziemy także mogli wykorzystywać go dla celów, dla jakich udzieliłeś zgody.
  3) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. To Państwo decydujecie, w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z Państwa danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możecie to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszego Serwisu.
  4) jeśli polubicie lub w inny sposób dołączycie do naszego profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook/YouTube) będziemy przetwarzać Państwa dane, które podałeś w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możecie zakończyć subskrypcję naszego profilu.
  5) API zewnętrznych partnerów: Nasz Serwis może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.
 • 4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
  1) jeśli wyraziłeś zgodę na newsletter, Państwa dane (imię i nazwisko, adres e-mail) przekażemy firmie Freshmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, która dostarcza nam narzędzie do administrowania wysyłką i tworzeniem newslettera. Więcej o prywatności po stronie Freshmail tutaj: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/
  2) jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka marketingowe, Państwa dane zapisane w plikach cookies, będą przekazane do naszych partnerów reklamowych.
  3) jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne, Państwa dane zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie (np. Google Analytics).
  4) w przypadku zawarcia z nami umowy możemy przekazywać Państwa dane firmom kurierskim lub operatorom pocztowym, a także podmiotom współpracującym, w szczególności takim jak księgowi, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, bankom (w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych).
  5) dostawcy usług IT oraz telekomunikacyjnych (w tym firma hostingowa, serwer poczty) pozwalający na prawidłowe korzystanie z Serwisu i kontakt z Państwem.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty wspomagające spółkę Administratora w jej biznesowej działalności.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 4. W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że dane są przekazywane podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które stosują standardowe klauzule umowne.
  1) Dla Google Inc.- dostarczający rozwiązanie Google Analytics służące do monitorowania ruchu strony oraz dla kanału Administratora na portalu YouTube. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics. Aby lepiej zrozumieć, jak działa ta usługa, prosimy zapoznać się z jej regulaminem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html
  2) Dla Facebook Inc. dostarczający rozwiązanie Facebook Pixel służące do monitorowania ruchu strony. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/
 5. Administrator przekazuje Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 6. Państwa dane nie podlegają profilowaniu, jak również w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, chyba że wiąże się to z danymi zbieranymi za Państwa zgodą za pośrednictwem plików cookies, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w sekcji „Polityka plików cookies”.
 • 5. Termin przechowywania danych
 1. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych lub w celu wysyłki newslettera to Państwa dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. W przypadku zawarcia z nami z umowy jako klient, dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy.
 3. W przypadku, gdy zasubskrybowali Państwo kanał Administratora na YouTube lub fanpage na Facebook, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji skazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres, w jakim jesteście Państwo aktywnym użytkownikiem kanału lub do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteście Państwo w stanie usunąć określonego komentarza możecie zwrócić się o to z prośbą do nas.
 • 6. Prawa użytkowników
 1. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:
  1) dostępu do treści swoich danych oraz
  2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
  5) prawo do przenoszenia danych,
  6) prawo wniesienia sprzeciwu,
  7) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl
 4. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 7. Cookies
 1. Administrator oświadcza, iż w Serwisie wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies) zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z tej technologii zostały określone w Polityce cookies. W sprawach nieuregulowanych w polityce cookies stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Polityki.
 • 8. Wtyczki Społecznościowe

Administrator w ramach Serwisu wykorzystuje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami Użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

 • Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies,
 • Youtube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Treści umieszczone w Serwisie, na fanpage Administratora na portalach Facebook oraz YouTube są przedmiotem praw autorskich naszych lub osób, które udzieliły nam licencji na wykorzystanie tych treści. Wyrażamy zgodę na kopiowanie treści w całości lub części wyłącznie na użytek osobisty lub poprzez wykorzystanie z oznaczeniem źródła pozyskania treści, czyli zamieszczenie pod cytatem odpowiedniego odnośnika (linku) do właściwej karty w Serwisie.
 2. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani w Serwisie. Administrator może zmienić treść lub poszczególne elementy Polityki w dowolnym czasie. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 15 maja 2023 r. i zastępuje poprzednie postanowienia i regulaminy publikowane przez Administratora w tym zakresie.

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 • 1. Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem holografia.com.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator – firma Holografia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pietrzykowicach przy ulicy Smoleckiej 22, 55-080 Pietrzykowice. NIP: 897-16-06-809 Regon 931996036, KRS: 0001009420, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 • 2. Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 • 3. Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
 • 4. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz prezentowania reklam Użytkowników, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • 5. Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • 6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem, którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 • 7. Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
 • 8. Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie

Holografia Polska sp. z o.o.
ul. Smolecka 22, 55-080 Pietrzykowice k/Wrocławia biuro@holografia.com.pl  tel: +48 71 316 17 31
Holografia Polska Sp. z o.o. © 1999-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. POLITYKA PRYWATNOŚCI